خانه » 2015 » مارس

آرشیو ماهانه: مارس 2015

ارزيابي رفتار لرزه اي سكوهاي پايه ثابت با استفاده از روش زمان دوام (يادداشت فني)

konarak-1

بررسي رفتار لرزه اي سکوهاي دريايي، يکي از مهم ترين شاخص هاي طراحي آن ها در مناطق لرزه خيز مي باشد. با اين وجود روش هاي تحليلي اي که در اين زمينه از دقت قابل قبولي برخوردار مي باشند، به دليل پيچيدگي و زمان بر بودن، در عمل چندان مورد توجه مهندسين قرار نگرفته اند. روش زمان دوام، روش مناسبي ...

ادامه مطلب »

مطالعه آزمايشگاهي تاثير عرض اوليه سكو و قطر مشخصه سنگدانه هاي لايه آرمور در پايداري موج شكن هاي سكويي شكل پذير

Pol2

طراحي موج شکن هاي سکويي شکل پذير بر مبناي ايجاد سکويي عريض در نزديکي سطح آب جهت ايجاد تغيير شکل تا رسيدن به نقطه تعادل، با بکار بردن قطعات آرمور کوچکتر در مقايسه با موج شکن هاي توده سنگي مرسوم، استوار است. در تحقيق حاضر، عرض فرسايش يافته اين نوع ازموج شکن ها تحت تاثير پارامترهاي مختلف امواج و سازه ...

ادامه مطلب »

مطالعه پارامتري توزيع فشار بر روي گوه به هنگام ورود به آب به روش تست مدل

18006014441214283868

آناليز ورود گوه به آب يک مساله پايه اي است که کاربرد متنوعي دارد. استفاده از روش تست آزمايشگاهي يک ابزار قدرتمند است که در اين مقاله با تکيه بر آن، ورود گوه با زواياي ددرايز 20، 30 و 40 درجه به سطح آب بررسي شده و توزيع فشار روي بدنه گوه ثبت گرديد. تست انجام شده به روش سقوط ...

ادامه مطلب »

طراحي كنترل كننده غيرخطي مد لغزشي و ∞H غيرخطي براي پايدارسازي حركات چرخشي رول شناور در حال سكون مجهز به عملگر ژايرو

270px-Mars_Tension-leg_Platform

چکیده: براي پايدارسازي شناور در سرعت هاي بسيار پايين يا در حال سکون از دو عملگر مخازن فعال و ژايروهاي پايدارساز استفاده مي شود. اما با توجه به محدوديت فرکانس هاي کاري مخازن فعال، استفاده از ژايروها پيشنهاد مي گردد. با توجه به اهميت اثرات غيرخطي مانند چسبندگي و نيروهاي هيدروديناميکي، در اين مقاله مدلي غيرخطي توام با عملگر ژايرو ...

ادامه مطلب »

تحليل ارتعاشات آزاد ورق هاي بيضوي ساخته شده از مواد FGM

si31KXM_304

چکیده: در اين مقاله، يک تحليل ارتعاشات آزاد براي ورق هاي بيضوي ساخته شده از مواد هدفمند FGM با شرايط مرزي مختلف بر پايه روش چند جمله اي- ريتز و تئوري کلاسيک ورق ارائه شده است. تابع پذيرفتني پيشنهاد شده علاوه بر دقت بالا براي فرکانس هاي طبيعي بدست آمده داراي اين قابليت است که براي شرايط مرزي متنوع کلاسيک، يعني لبه ...

ادامه مطلب »

شبيه سازي عددي شكست موج تنها بر روي ساحل شيب دار به روش هيدروديناميك ذرات هموار نسبتا تراكم پذير

aftab-2

چکیده: در اين مقاله از يک مدل عددي بدون شبکه بنام هيدروديناميک ذرات هموار نسبتا تراکم پذير (WCSPH) براي شبيه سازي روند شکست موج تنها بر روي ساحل شيب دار استفاده شده است. اين مدل دو بعدي بوده و سيال را به صورت کمي تراکم پذير در نظر مي گيرد و علاوه بر حل معادلات حاکم بر سيال لزج براي به دست ...

ادامه مطلب »

ارزيابي مدل هاي تخمين عمر مفيد خدمت رساني براي سازه هاي بتن مسلح در محيط دريايي خليج فارس

Dockyard

چکیده: يکي از مهمترين علل موثر بر دوام سازه هاي بتن مسلح، کلريد نفوذ يافته به درون بتن بوده و از اين رو در دهه هاي اخير طراحي بر اساس دوام سازه هاي بتني در محيط دريايي اهميت ويژه اي پيدا نموده و مدل هاي مختلفي براي تخمين عمر مفيد توسط مراکز تحقيقاتي ارائه شده است. علي رغم تحقيقات گسترده ...

ادامه مطلب »

مطالعه آزمايشگاهي رفتار اتصالات عرشه سكوهاي نفتي در آتش سوزي

145006_orig

چکیده: اتصالات تير- ستون تاثير قابل توجهي بر رفتار سازه ها در دماي معمولي و در دماهاي بالا دارند. بررسي هاي صورت گرفته بر روي آتش سوزي هاي واقعي و همچنين آزمايشهايي که صورت گرفته اند، مشخص مي کنند که اتصالات بر زمان دوام اعضاي سازه اي در آتش نيز تاثير قابل توجهي دارند. ولي با اين وجود به دليل ...

ادامه مطلب »

تاثير عوامل مهندسي بر جزر و مد در خورهاي طويل

0e84ab9857d7991451f6e70c33353fd4

چکیده: جزر و مد در خورها بدليل تاثير عوامل هندسي به مراتب پيچيده تر از درياهاي باز است. پديده هايي نظير انعکاس امواج جزر و مدي، seiche، اصطکاک بستر و تاثير نيروي کوريوليس باعث تغييرات عمده در تراز سطح آب مي گردد، طوريکه تغييرات تراز جزر و مد در خور ممکن است تا چند برابر تغييرات جزر و مد در درياي ...

ادامه مطلب »
bigtheme